Säännöt

Kokkolan Seudun Insinöörit ry    Säännöt
Muutos 10§ ja 11§
1§     

    Yhdistyksen nimi on Kokkolan Seudun Insinöörit ry, ruotsiksi käännettynä Karleby Nejdens   Ingenjörer rf, ja kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

2§     

    Yhdistys on jäsenenä Insinööriliitto IL ry-nimisessä yhdistyksessä, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3§     

    Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyselimenä, valvoa jäsentensä yhteisiö sekä sosiaalisia että ammatillisia etuja ja pyrkimyksiä, sekä edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä.

    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, esitelmä-, kokous-, koulutus-, kurssi-, neuvonta-, ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä suorittaa muillakin tavoin valistustyötä, voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä. yhdistys voi muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä.

4§     

    Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia; harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

5§     

    Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka

    - on suorittanut Suomen valtion teknillisessä opistossa tai sitä vastaavassa teknillisessä oppilaitoksessa insinööritutkinnon, tai

    - on saanut edellä mainittua korkeamman koulutuksen ja toimii teknisluonteisessa tehtävässä tai

    - on Insinööriliiton valtakunnallisen opiskelijajärjestön jäsen, tai

    - toimii insinööritasoisissa vastuullisissa teknillisissä tehtävissä

    Jäseneksi liittyvän tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus, sitoutua noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistysten kokousten sekä johtokunnan päätöksiä ja suorittaa insinööriliiton valtuuston sekä yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Jäseneksi liittyminen tapahtuu kirjallisella ilmoittautumisella yhdistyksen sihteerille. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset kansalaiset, jotka tahtovat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa sekä maksavat valtuuston määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan johtokunnan ehdotuksesta, yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti, kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä, jolloin kutsumista tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua. Eläkkeelle siirtyneellä jäsenellä on oikeus anoa vapautus liiton perusjäsenmaksusta eläkkeellesiirtymisvuotta seuraavan vuoden alusta, jolloin hänestä tulee ns. liiton ainaisjäsen. Edellytyksenä on, että hän on suorittanut jäsenmaksunsa vähintään 10 edelliseltä vuodelta ennen eläkkeelle siirtymistä.

6§     

    Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kulumassa olevalta vuodelta. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten yhdistystä vahingoittavasti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta, mutta erotetulla on oikeus kirjallisesti valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

7§     

    Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Yhdistyksen johtokunta voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun pakottavan syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa jäsenen yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuudesta.

8§     

    Yhdistys maksaa liitolle sen määräämän jäsenmaksun ja lähettää jäsenmaksutilityksensä jäsenluetteloineen sekä toiminta- ja tilikertomuksensa liiton sääntöjen mukaisesti.

9§     

    Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, joka pidetään helmikuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi johtokunnalta pyytää. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenille leviävässä tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 14 §:ssä mainittuja asioita, on ne kokoonkutsussa mainittava. Asioista, jotka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksiin käsiteltäviksi on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä kuitenkin arpa.

10§     

    Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
    Esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
    Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
    Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

    Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
    Päätetään johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä, jäsenmaksujen suuruudesta, huomioon ottaen Insinööriliiton yhdistyksen maksettavaksi määräämän jäsenmaksun ja määrätään toimihenkilöiden palkkiot.
    Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle.
    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
    Valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat.
    Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin.
    Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

11§     

    Yhdistyksen lain mukaisena hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan sekä viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja joista on vuosittain puolet erovuorossa. ensimmäisenä vuotena määrää erovuoroisuuden arpa. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden (2) läsnä olevan jäsenen osallistuessa päätöksen tekoon. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12§     

    Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai johtokunnan siihen valitsemat toimihenkilöt siinä järjestyksessä, jonka johtokunta samalla määrää.

13§     

    Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on luovutettava tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuksestaan vuosikokoukselle osoitettu lausunto helmikuun 15. päivään mennessä.

14§     

    Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta puoltaa vähintään 2/3 kokouksessa annetusta äänimäärästä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

15§     

    Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi, siirtyvät sen varat Insinööriliitto IL ry:lle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

16§     

    Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.